به گزارش پورتال شهرستان اقلید به نقل از روابط عمومی مرکز جهاد کشاورزی شهرمیان ، بازدید از مزارع کلزای شهرمیان با حضور مسئول مرکز و کارشناس مسئول پهنه صورت گرفت
مزرعه آقای ربیعی : مزرعه در حال گلدهی. تراکم بوته مناسب . مشاهده علف هرز. توصیه به دادن کودهای ازته . ریز مغذی و حفظ مزرعه ی کلزا
مزرعه آقای لطفی: تراکم نامناسب. ضعیف بودن بوته ها. وجود علف هرز گندم .آلودگی به شته .توصیه به حفظ کلزا و دادن کودهای ازته و ریز مغذی.
مزرعه آقای حجازی : تراکم نامناسب. وجود علف هرز نازک برگ. سمپاشی شده با علف کش گالانت.توصیه به حفظ مزرعه. تغذیه با کود های ریز مغذی و ازته
مزرعه ایستگاه منابع طبیعی: تراکم مناسب. در حال گلدهی. وجود شته درمزرعه . حذف علف های هرز . مصرف 100 کیلوگرم کود اوره. توصیه به مصرف کودهای ریز مغذی و سمپاشی علیه شته
مزرعه آقای علیرضا اسلمی . تراکم نامناسب و نبود بوته ی کلزا در نصفی از مزرعه. رشد ضعیف .
مزرعه آقای شمشیری: تراکم  بوته  مناسب. وجود علف های هرز. وجین علف، هرز تا حدودی انجام شده . هنوز به مرحله گلدهی نرسیده. توصیه به مصرف کودهای ازته و ریز مغذی
مزرعه ی ایستگاه تحقیقات: سمپاشی علیه شته با سم استامی پراید با غلظت نیم در هزار
8 اردیبهشت 99