به گزارش پورتال شهرستان اقلید به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از مسؤل مرکز جهاد کشاورزی شهرمیان اقلید گفت :

 با توجه به وضعیت قابل قبول کشت نهال پالونیا در  اقلید استان فارس و با بررسـی های بـه عمـل آمـده تـا کنـون وضعیـت قابـل قبولـی در خصوص کشت این نهال مشاهده شده است .

وی افـزود: هـدف از کاشـت درخـت پالونیا، بررسـی سـازگاری این گونـه مهاجر درخـت در منطقـه بـا توجـه بـه سردسـیر بـودن منطقـه و کاهـش شـدید دمـا می باشـد و در صـورت سـازگاری بـا منطقه و با توجـه بـه ارزش اقتصادی زود بازده چوب این درخت در دستور کار قرار می گیرد.