مدیرگروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا اظهار کرد:‌ «آزمون آسکی برای نخستین بار در دانشکده پرستاری اقلید در دو نوبت صبح و عصر و در 10 ایستگاه کتبی و عملی و با حضور سوپروایزر آزمون، اعضای کمیته اجرایی و اعضای هیات علمی گروه برگزار شد.»

الهام خوشاب افزود: «آزمون آسکی یک آزمون بالینی ساختاریافته عینی است که از شناخته شده‌ترین روش‌ها برای آزمون مهارت‌های بالینی دانشجویان است. در این آزمون از بیش از یک روش ارزیابی در ایستگاه‌های جداگانه برای ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان استفاده می‌شود و این امر باعث می‌شود دانشجویان پرستاری برای ورود به عرصه بهداشت و درمان در سطح جامعه با یک مقیاس یکسان مورد سنجش قرار گرفته، کیفیت خدمات پرستاران در آینده ارتقا یابد.»

وی با تشریح نوع برگزاری آزمون OSCE گفت: «در این روش، آزمون دهندگان با حضور استادان خود در ایستگاه‌های جداگانه که شش حیطه اصلی فرایند پرستاری- مهارت‌های پایه پرستاری- دارو و مایع درمانی– پروسیجرهای استریل- مراقبت از مادر و کودک و بهداشت جامعه – آموزش به مددجو و خانواده را دربرمی‌گرفت مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند. ارزشیابی براساس فرم‌های تدوین شده از سوی گروه پرستاری صورت گرفت و معیار نمره قبولی، کسب نمره حداقل 14 انجام شد.»