به گزارش پورتال شهرستان اقلید ،اسحاق ابراهیمی مدیرکل زندان های فارس به همراه حمید رضا جهانگیری مشاوره مدیرکل از زندان های اقلید و آباده بازدید و با زندانیان چهره به چهره ملاقات و مشکلات قضایی و رفاهی آنان را بررسی کرد.
مدیرکل زندان های فارس در بازدید از زندان اقلید، سالن انتظار به مساحت ۸۵متر جهت رفاه حال خانواده زندانیان و تکریم ارباب رجوع را افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
ابراهیمی در بازدید از این زندان ها، با تعدادی از پرسنل شیفتی و سربازان وظیفه دیدار کرد.