اولین مرحله از رزمایش بزرگ کمک مومنانه
توزیع بیش از ۱۰۰۰ بسته معیشتی کمک مومنانه جهت نیازمندان و آسیب دیدگان اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا

زمان:پنج شنبه ۱۱اردیبهشت ماه

ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان اقلید 
قرارگاه مواسات و همدلی و کمک مومنانه شهرستان اقلید