فرهنگ کار, اقتصاد ,سیاست ,ورزش ,رانندگی , نظم وانظباط ,فرهنگ کتاب خوانی , فرهنگ انتخاب وانتخابات,وبه طور کلی فرهنگ جامعه  هرکدام از این مقوله ها خود نوعی بحث ها دارد
علت عقب ماندگی بعضی از جوامع به عقب افتادگی فرهنگی آن بستگی دارد فرهنگ در قطار زمان ودر مسیر ها وچالش ها در حال عبور است ملتی موفق است که خود را از دانال زیبای فرهنگ عبور داده واز گردنه های صعب العبور بی فرهنگی خارج شود امروزه فرهنگ از آغازین قدمگاه اجتماعی شروع می شود وقدم به قدم همراه دیگر مقوله های زندگی به نتایج مطلوب وغایی می رسد 
اگرجامعه با تاروپود و نقش های نگارین فرهنگ بافته شود ودر ودیوار شهر وکشور به جایگاه موزون زیور وزینت نقوش فرهنگ , آراسته شود روح وروان جامعه رنگ آرامش به خود می گیردوبه کمالات می رسد
اگرهر فردی وجامعه ای در هر جایگاهی بنابه میل خود, فارغ از این واژه ذی قیمت ,حرکت کند آخرالامر پیشانی آن جامعه به صخره نیستی خواهد خورد که اکنون بسیاری از جوامع امروزی به این بیماری مزمن مبتلا گشته اند 
مسیر روشن فرهنگ آنقدر فروزان است که هر فردی را در تاریکی مطلق جهل به سوی خود می کشاند این مسیر اگر به درستی بازگشایی شود وافراد کاربلد بدون هیچ گونه بغض وکینه ای وحسادت واختلاف افکنی وبی تفاوتی جامعه رابیدار سازند راه های چندین ساله درمدت  زمان کوتاه طی خواهد شد 
پیشرفت جوامع دیگر رانگاه کنیم, برخورد افراد دیگرمردمان را  مدنظر قرار دهیم خردورزی ومنطق اجتماعات دیگر اقوام را درنظر بگیریم گفتگوی اقوام ونمدن هارا به نظاره بنشینیم
جوامع پیشرفته, راه زن نیستند دور یک میز با منطق به گفتگو می نشینند از اختلاف سلیقه واختلاف نظر بهره ولذت می برند ونتایج سود حاصله به نفع مردم مصادره می گردد اما درجوامعی که عموما فرهنگ از آن رخت بربسته , یا فرهنگ قوم گرایی یا محله گرایی در افکار عمومی ومدیران حاکمیت دارد  زیان دهی وبیماری روانی وبی تفاوتی در جامعه رونق داده می شود وخسران این موضوع مهم دامن. ودامنه سبز را به آتش می کشاند
اینک برمن وشماست که  با تبیین وتشریح وکالبد شکافی قالب فرهنگ ,چشم انداز ودورنما وجایگاه جامعه را به دیگر اقشارروشن کنیم ظلم وستمی که بر مردم رواداشته می شود از همین ناحیه است وهمانند اسلحه خفیف, هدف مشترک پیشرفت و وتوسعه را نشانه می رود ودر مسلخ بی تفاوتی وبی درایتی ,قربانی می شود.