Monday 16 May 2022 | دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

"ماسوله فارس" سفید پوش شد

در شهر دژکرد از توابع بخش سده اقلید بیش از ۳۰ سانتی متر برف به زمین نشست