Saturday 19 September 2020 | شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

برداشت سیب از باغات دژکرد شهرستان اقلید

برداشت سیب از باغات دژکرد شهرستان اقلید