Wednesday 15 July 2020 | چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

برداشت سیب از باغات دژکرد شهرستان اقلید

برداشت سیب از باغات دژکرد شهرستان اقلید